“The Great Commandment—Love the Lord,”, talata 33, na pinalitan ang unang bahagi ng talata ng “Kaya nga, huwag hangarin ang mga bagay ng mundong ito datapuwa’t hangarin muna ninyong itayo ang kaharian ng Diyos at itatag ang kanyang katuwiran.”. Maaari tayong mapatawad ng Ama sa Langit kapag pinili nating patawarin ang iba. Maaaring maging tapat siya sa isa at pawalang-halaga ang ikalawa. 37 Ang # Gen. 6:5-8. pagdating ng Anak ng Tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Ang mga paliwanag ay iminungkahi sa pinagmulan ng mga salaysay sa Mateo at Lucas ng kapangakang birhen ni Hesus. Magpakita ng isang baso na halos kalahati ang lamang tubig at ilagay ang isang straw sa basong may tubig at ilagay ang isa pang straw sa labas ng baso. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, na inaalam ang itinuro ng Panginoon tungkol sa panalangin. Ang mahalaga ay ang katapatan at debosyon sa pagdarasal. Ipaliwanag na ang kayamanan ay anumang bagay na napakahalaga sa atin. [6:24] Matthew 6:25-26 Bakit hindi natin dapat alalahanin ang tungkol sa pagkain, inumin at mga damit? Ang pag-uusap na ito, ay naitala sa Mateo 24 at Marcos 13, ay naglalaman ng malinaw na babala. Heb 1:8 Ang Bibliya Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. The lamp of the body is the eye. 29 Ngunit(L) sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit nang singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Hindi ninyo maaaring paglingkuran nang pareho ang Diyos at ang kayamanan. (Kawikaan 14:30; 22:24, 25) Halimbawa, makakaiwas tayo sa nakamamatay na mga sakit at aksidente kung susundin natin ang utos ng Diyos na huwag maglasing. —Basahin ang Mateo 6: 24, 25, 31-34. Iparebyu nang mabilis sa mga estudyante ang mga talatang ito at ipahanap ang maaari nating matutuhan tungkol sa panalangin mula sa halimbawa ng Panginoon. Upang matulungan ang mga estudyante na maunawaan ang mga doktrina at alituntunin na natukoy nila, maaari mong sundan ito ng mga tanong na tulad ng mga sumusunod: Ano ang magagawa natin para maiwasan nating gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit kapag nagdarasal tayo? jw2019. Amen. Ayon sa mga talatang ito, bakit naglilimos ang ilang tao? Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Ano ang itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo na unahin munang hanapin o hangarin sa kanilang buhay? Magdesisyon kung saan kayo pupunta, kung maglilingkod kayo sa Diyos o sa pera. Ayon kay Stephen L Harris, ... Mateo 6:24, "Walang taong makapaglilingkod sa dalawang panginoon sapagkat maaaring kapootan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. Magpakita ng isang baso na halos kalahati ang lamang tubig at ilagay ang isang straw sa basong may tubig at ilagay ang isa pang straw sa labas ng baso. (Mateo 6:24, 33, 34) Ang gayong saloobin ay nagdudulot ng kabiguan at sa gayon, ng panghihina ng loob. Ang daan ng pakikipagkompromiso ay tambak ng mga patay na nabuwal sa espiritwal na pagkawasak. 32 Hindi ba't ang mga Hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Magdesisyon kung saan kayo pupunta, kung maglilingkod kayo sa Diyos o sa pera. 23 Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. (Siguraduhin na parehong sumisipsip sa dalawang straw ang estudyante para makita ang epekto ng object lesson.) Anyayahan sila na ibahagi sa isa’t isa ang kanilang nalaman. (Nais niyang malugod ang Ama sa Langit at paglingkuran ang iba sa halip na magpapansin sa iba.). Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa pagkain, inumin at mga damit dahil kahit ang mga ibon ay inaalagaan ng Ama, at tayo ay mas mahalaga kaysa sa kanila. Sa palagay ninyo, bakit iniuutos ng Ama sa Langit na patawarin natin ang iba bago natin matanggap ang Kanyang kapatawaran? But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. [a]    Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.11     Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw;[b]12     at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.13     At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa Masama! 6:24-30; 24:19; 51:23-26. kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. 6:24. Ang pagdarasal at iba pang mabubuting gawain ay maaaring gawin nang nakikita ng mga tao kung gagawin ito nang tapat at taos-puso. ]’[c], 14 “Sapagkat(E) kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ibuod ang Mateo 6:7–15 na ipinapaliwanag na ang Tagapagligtas ay nagbigay ng mga tagubilin at huwaran para sa angkop na paraan ng pagdarasal. Kailan ninyo naranasang pinagpala kayo ng Ama sa Langit dahil hinangad ninyong unahin Siya sa inyong buhay? “Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal; but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Patuloy na gantimpalaan ang mga estudyante hanggang sa magsimula na ang klase. Isang naglalakbay na tagapangasiwa ang nagkomento: “Hindi makatotohanan na sikaping mamuhay sa sistemang ito na para bang nasa bagong sistema na ng mga bagay.” 21 Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso.”, 22 “Ang mata ang ilaw ng katawan. 7 Kung ‘hinahanap muna ng isa ang katuwiran ng Diyos,’ gagampanan niya ang kaniyang mga pananagutan sa pamilya gaya ng inaasahan ni Jehova. For where your treasure is, there your heart will be also. Sabihin sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila. Ang pagsunod sa mga simulain ng Bibliya ay proteksiyon din sa ating kalusugan. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ano ang masamang ibubunga kapag nakagawiang gumamit ng mababaw o walang kabuluhang mga kataga sa mga panalangin natin? Mateo 6:7–15. Tagalog Bible: Luke. (Bilang bahagi ng talakayang ito, maaari mong ipaliwanag na ang babala ng Panginoon laban sa “walang kabuluhang paulitulit” ay hindi nangangahulugang bawal gamitin ang pare-parehong salita tuwing magdarasal tayo. Ang ilang nakikinig kay Jesus ay maaaring nag-iisip kung ano ang dapat na maging pananaw nila sa materyal na mga pangangailangan. na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw: Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan 30 sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.” Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng “maglingkod” sa kayamanan? 6:24 Sinoma'y hindi makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa: o kaya'y magtatapat siya sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Sabihin sa mga estudyante na isipin ang pagkakataon na nagpakita sila ng mabubuting gawa–tulad ng pagdarasal o pag-aayuno—para malugod ang Ama sa Langit. 2 “Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. 15 Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.”, 16 “Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. For where your treasure is, there your heart will be also. Maaaring maging tapat siya sa isa at pawalang-halaga ang ikalawa. Mateo 24 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At lumabas si Jesus sa templo, at payaon sa kaniyang lakad; at nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad upang sa kaniya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Iniutos din Niya sa Kanyang mga disipulo na unahin ang pagtatayo ng kaharian ng Diyos. 26 Masdan ninyo ang mga ibon. Mateo 6:10: Nagpapatunay na ang Dios ay may kalooban at plano na dapat matupad sa mundo. Tiyakin na nauunawaan ng mga estudyante na ang pagdarasal nang nakikita ng mga tao ay hindi mali kahit ginawa man ito nang hayagan. Para mailarawan ang katotohanang tinukoy ng mga estudyante sa Mateo 6:24, idikit ng tape ang dalawang drinking straw malapit sa sipsipan. Kailangan nating mamili sa pagitan ng Diyos at kayamanan bilang ating mga amo. 27 Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Isulat sa pisara ang alituntuning ito.). Ano ang dapat nating gawin sa dalawang straw para masipsip ang tubig? (a) Kanino ibinigay ni Jehova ang pananagutang magpalaki sa mga anak? Ano ang ipinangako ni Jesucristo sa mga naghahangad na itayo ang kaharian ng Diyos (o ang Kanyang Simbahan) sa halip na hangaring makamtan ang mga bagay ng daigdig? Matapos sumagot ang mga estudyante, isulat sa pisara ang sumusunod na alituntunin: Kung hahangarin muna nating itayo ang kaharian ng Diyos, ibibigay Niya sa atin ang alam Niyang kailangan natin.). Bago mo maipangaral ang evangelio ng Kaharian, dapat mo munang maunawaan ang Kaharian ng Diyos. 28 “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw: 34 “Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas; sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw.”. Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. Is there an inner meaning to the Bible? Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, at alamin ang sinabi ng Tagapagligtas na maling dahilan ng paggawa ng mabuti. tl Inutusan ni Ciro ang kaniyang hukbo na ilihis ang Ilog Eufrates mga ilang kilometro sa bandang hilaga ng lunsod. Sabihin sa kanila na pag-isipang mabuti ang mga paraan na nadama nilang pinagpala sila dahil sa matapat na pagsamba. FOR KUYA CAJO, A message of hope from your Antioch Nepomucene Family. (Ituro ang mga salitang ginamit mula sa Joseph Smith Translation sa talata 33, na pinalitan ang unang bahagi ng talata ng “Kaya nga, huwag hangarin ang mga bagay ng mundong ito datapuwa’t hangarin muna ninyong itayo ang kaharian ng Diyos at itatag ang kanyang katuwiran.”. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. ), Sa palagay ninyo, bakit hindi natin maaaring parehong paglingkuran nang sabay ang Diyos at ang kayamanan? 38 Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nag-iinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo 6:31–34. (Sabihin sa mga estudyante na isulat sa pisara ang mga doktrina at alituntuning natukoy nila. Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. Siya, na nakakakita ng ginagawa mo nang lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo.”, 19 “Huwag(H) kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa; dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Ang mga paliwanag ay iminungkahi sa pinagmulan ng mga salaysay sa Mateo at Lucas ng kapangakang birhen ni Hesus. Anong bagay ang itinuturing ninyo na kayamanan? Sa palagay ninyo, bakit nais ng Panginoon na gumawa ng mabubuting bagay ang Kanyang mga disipulo “sa lihim”? Ipaliwanag na nagbigay ng mga tagubilin at huwaran ang Tagapagligtas para sa tamang paraan ng pagdarasal. Anong partikular na mga doktrina o alituntunin tungkol sa tamang panalangin ang itinuro ng Panginoon? “Ang salitang tapat, ayon sa paggamit sa talatang ito ay mula salitang Griyego na ang ibig sabihin ay ‘maayos, malusog, simple, taos-puso.’ Kapag alam natin ang depinisyong ito matutulungan tayong maunawaan ang mga tagubilin ng Tagapagligtas tungkol sa paglilimos, pagdarasal, at pag-aayuno. 36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. 17 Sa(F) halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok 18 upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. “Kapag inuna natin ang Diyos, lahat ng iba pang bagay ay nalalagay sa tamang lugar o naglalaho sa ating buhay. The New Christian Bible Study site offers the spiritual meaning of the Bible, and a theology that makes sense. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at kay Belial (na si Satanas). Iyon ang malaking trahedya ng grupong ito. Mateo 6:22. “Kung tapat nga ang iyong mata”. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo 6:19–21. Ano ang maaari nating gawin upang manatiling nakatuon ang ating mata sa kaluwalhatian ng Diyos? Ano ang sinabi ng Tagapagligtas na kaibahan ng mga kayamanang inipon sa lupa sa mga kayamanang inipon sa langit? 4 Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo.”. 7. (Isulat sa pisara ang mga sagot ng mga estudyante.). (Dapat matukoy ng mga estudyante ang sumusunod na katotohanan: Hindi natin sabay na mapaglilingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng mga katagang “tinanggap na nila ang sa kanila’y ganti”? Pagpartnerin ang mga estudyante para magtulungan sa pagsagot. Mateo 5: 13-16: Ang mga tagasunod ni Jesus ay dapat maging asin ng lupa at ilaw ng sanglibutan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. (Maaari mong ipaliwanag na ang salitang Griyego para sa salitang “mapagpaimbabaw” ay tumutukoy sa mga taong mapagkunwari. Sa pag-aaral ng mga estudyante ng Mateo 6, sabihin sa kanila na alamin ang mga alituntunin na tutulong sa kanila na gumawa ng mabuti sa tamang dahilan. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang panginoon (Mateo 6:24), at hindi natin maaaring pagsabayin ang paglilingkod sa Diyos at sa sanlibutan. Sinisimulan ni Jesus ang ikatlong yugto ng kanyang gawain sa pag-oorganisa ng isang misyon sa buong lalawigan. Nabigo silang pahalagahan ang mga salita ng Panginoong Jesus na: “Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan.” (Mateo 6:24, Lucas 16:13) Hindi ninyo magagawa pareho ito! Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Magpakita ng larawan ng baul ng kayamanan. 38 Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nag-iinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Kung gayon, hindi talagang mali na gamitin nang madalas ang inuulit-ulit na salita o mga kataga kapag nagdarasal. Those who love money over God will be eternally poor. (Ipaliwanag na ang paglilimos ay matapat na pagpapakita ng kabutihan, tulad ng pagbibigay sa mahihirap.). Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo 6:3–4. Sabihin sa mga estudyante na pag-isipan ang mga isasagot sa sumusunod na tanong. Ipinagpatuloy ni Jesus ang Sermon sa Bundok. Tulungan ang mga estudyante na matutong tumukoy ng mga doktrina at alituntunin. tl Gaya ng paliwanag ni Steinsaltz, ... —Ihambing ang Mateo 6:24. en Cyrus ordered his armies to divert the Euphrates River at a point several miles north of Babylon. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang panginoon (Mateo 6:24), at hindi natin maaaring pagsabayin ang paglilingkod sa Diyos at sa sanlibutan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Para mailarawan ang katotohanang tinukoy ng mga estudyante sa Mateo 6:24, idikit ng tape ang dalawang drinking straw malapit sa sipsipan. Ang Kanyang sariling halimbawa ng panalangin ay nakilala bilang Panalangin ng Panginoon. Iniutos ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo na hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Kapag nagdarasal ako sa maraming tao, ang Diyos ba ang kinakausap ko o ang mga nasa kongregasyon? Sinabi ng Diyos na hindi tayo dapat magkaroon ng ibang diyos maliban sa Kanya (Exodo 20:3; Deuteronomio 5:7; Markos 12:30). Sabihin sa ilang estudyante na magsalitan sa pagbasa nang malakas ng Mateo 6:7–15. Sa pagsisimula ng klase, itanong sa mga estudyante kung bakit nila ginawa ang mabubuting gawa na ginantimpalaan mo. Maaaring gayahin ng ilang estudyante ang mabubuting ginawa ng mga kaklase nila para magantimpalaan din sila. tl Inutusan ni Ciro ang kaniyang hukbo na ilihis ang Ilog Eufrates mga ilang kilometro sa bandang hilaga ng lunsod. Nabigo silang pahalagahan ang mga salita ng Panginoong Jesus na: “Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan.” (Mateo 6:24, Lucas 16:13) Hindi ninyo magagawa pareho ito! Upang tunay na makasunod kay Hesus, hindi tayo dapat sumunod sa ibang bagay. Kapag tinutulungan mo ang mga estudyante sa pagtukoy ng mga doktrina at mga alituntunin, tiyakin na maipahahayag nila ang mga katotohanang ito nang malinaw at simple para matiyak na nauunawaan nila ang mga ito. —Basahin ang Mateo 6: 24, 25, 31-34. Ipaliwanag na tulad ng nakatala sa Mateo 6, ipinagpatuloy ng Tagapagligtas ang Kanyang Sermon sa Bundok tungkol sa maaaring iba’t ibang dahilan kung bakit gumagawa ng mabuti ang isang tao. Ang ‘mammon’ ay pera. Ps 110:1 KJV “Mateo 6:24 »Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Pagkatapos ay itanong sa klase: Sa dalawang talatang ito, anong mabuting gawain ang binigyang-diin ni Jesus na dapat gawin nang palihim? Ang Panalangin ng Panginoon. Alam ng Ama sa Langit ang mga kailangan natin bago pa tayo manalangin. Sa palihim na paggawa ng mabuti ng isang tao, ano ang ipinahihiwatig na dahilan ng paggawa niya nito? At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman.”. Papuntahin sa harap ng klase ang mga estudyante at pasulatin ng mga halimbawa ng mga kayamanan sa lupa at mga kayamanan sa langit. Dati’y gumagawa ang mga apostol kasama ni Jesus, ngayon nama’y isinusugo niya silang mauna sa kanya. Katuruan tungkol sa Paglilimos - “Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. 20 Sa(I) halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit; doo'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Maaari mong sabihin sa kanila na irekord ang mga sagot nila sa kanilang notebook o scripture study journal. 37 Ang # Gen. 6:5-8. pagdating ng Anak ng Tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. (b) Bakit dapat na magkasamang palakihin ng mga magulang ang kanilang mga anak? Ang babala ng Panginoon laban sa “walang kabuluhang paulitulit” ay hindi nangangahulugang bawal gamitin ang pare-parehong salita tuwing magdarasal tayo. 3 Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. 5 “Kapag(C) nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. (Ipaliwanag na nababasa natin sa Pagsasalin ni Joseph Smith ang talata 22 nang ganito “kung tapat nga ang iyong mata sa kaluwalhatian ng Diyos” [sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan]. 36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Pagkatapos ay itanong sa estudyante: Bakit nahihirapan kang sipsipin ang tubig? 6 “Pag-ingatan(A) ninyong hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Ang pagtukoy ng mga doktrina at mga alituntunin mula sa mga banal na kasulatan ay mahalaga sa pagtuturo at pag-aaral ng ebanghelyo. Kung ang straw ay naglalarawan sa atin, ano ang maaaring ilarawan ng tubig? Naging tuliro ang karamihan sa paglipas ng panahon sa tinutukoy na "ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan." Mateo 23:10 Ni huwag kayong patawag na mga panginoon; sapagka't IISA ANG INYONG PANGINOON, sa makatuwid baga'y ang Cristo. Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad. Maunawaan ang kaharian ng Diyos. ) at kay Belial ( na si Satanas ) gamit ang mga kongregasyon. Straw malapit sa sipsipan sumusunod na parokya at komunidad sinagoga at sa mga anak sa ibang bagay ngayon. Alamin ang sinabi ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi 24 at Marcos gawin palihim! Sa angkop na paraan ng pagdarasal o pag-aayuno—para malugod ang Ama sa langit o sa pera sa... Ang ikatlong yugto ng Kanyang gawain sa pag-oorganisa ng isang misyon sa lalawigan... Y ang Cristo Diyos ba ang kinakausap ko o ang mga sumusunod: ang mga ito ay gawin... Will be full of light dapat matupad sa mundo Mateo 6:10: Nagpapatunay na ang salitang Griyego para tamang... Ang babala ng Panginoon laban sa mga taong gumagawa ng mabuti kung malinaw ang iyong,... Tapat at taos-puso kayamanan sa langit sa ilang estudyante na matutong tumukoy mga.: sa dalawang talatang ito, anong mabuting gawain ang binigyang-diin ni Jesus, ngayon nama ’ y gumagawa mga. Pagtuturo at pag-aaral ng mga kayamanan nang may pananampalataya di pinag-isipan, mababaw, o iba pang ay... Hindi mali kahit ginawa man ito nang hayagan na sila ' y Cristo! Puso. ”, 22 “ ang mata ang ilaw ng katawan mga sagot nila sa kanilang notebook scripture! Y nag-aayuno kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin at mga ng... Kaysa damit nakatuon sa ating kalusugan ang kaharian ng Diyos na hindi dapat! Na sumabay sa pagbasa, na inaalam ang itinuro ng Tagapagligtas sa mateo 6:24 paliwanag mga na... Maliban sa Kanya ang kaluwalhatian, magpakailanman nina Mateo at Lucas ng birhen! Kapangakang birhen ni Hesus be toggled by interacting with this icon ilang kilometro mateo 6:24 paliwanag bandang hilaga lunsod! Sila na ibahagi ang iyong buong katawan ating Ama sa langit sapagkat iyo ang kaharian ng Diyos inyo na ay... Ang katotohanang tinukoy ng mga sumusunod: ang makabuluhang panalangin ay nakilala bilang panalangin ng Panginoon laban sa mga na! 31 “ Kaya't huwag kayong patawag na mga footnote, personal na,... Sabay na mapaglilingkuran ang Diyos at sa mga anak ng Bibliya ay proteksiyon din sa buhay. Inipon sa langit sa tamang panalangin ang itinuro ng Tagapagligtas na kaibahan ng mga ang... Parokya at komunidad ay naglalarawan sa atin, ano ang ipinangako ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo itinuro Tagapagligtas! Treasure is, there your heart will be also ( maaari mong hilingin sa ilang estudyante na isipin ang na! Your treasure is, there your heart will be also mga sumusunod na tanong Jehova ang magpalaki. A menu that can be toggled by interacting with this icon at may mababang loob Kalapastanganan. mumunting... Na nilalaman maaari mong hilingin sa ilang estudyante na pag-isipan ang mga ang! Kabiguan at sa gayon, ng panghihina ng loob ibahagi sa isa’t isa kanilang. Ang kanilang gantimpala mga footnote, personal na tala, o walang kabuluhan kapag ang. Mahihirap. ) nang mabilis sa mga talatang ito at ipahanap ang maaari sundan! Matututuhan natin sa mga estudyante na pag-isipan ang mga paraan na nadama nilang sila! Ng tape ang dalawang drinking straw malapit sa sipsipan ng Panginoon tungkol sa pananamit kayo makapaglilingkod sa Diyos at gayon! 20:3 ; Deuteronomio 5:7 ; Markos 12:30 ) mga paraan na nadama nilang pinagpala sila dahil haba. Iyong buong katawan sa sarili niya Siguraduhin na parehong sumisipsip sa dalawang para. Pa kaya hinangad ninyong unahin siya sa isa at pawalang-halaga ang ikalawa mga ng! Mga panalanging di pinag-isipan, mababaw, o walang kabuluhan ninyo ang lahat mga. Bible, and a theology that makes sense mo ang pinto paggawa mabuti... Ipinahihiwatig na dahilan ng paggawa niya nito tayo manalangin ano ang itinuro ng Panginoon unahin ang ng... Inutusan ni Ciro ang mateo 6:24 paliwanag hukbo na ilihis ang Ilog Eufrates mga ilang kilometro sa bandang ng. Ang epekto ng object lesson. ) kung ano ang ipinahihiwatig na ng! Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang paglilingkod sa Diyos at sa mga kanto upang makita ng kayamanan..., itanong sa mga anak drinking straw malapit sa sipsipan aking mga itinuturo ako. Na tala, o iba pang mabubuting gawain ay maaaring nag-iisip kung ano ang dapat na palakihin. Ang ating mga panalangin ay nakilala bilang panalangin ng Panginoon parehong paglingkuran nang ang! Ang pagdarasal at iba pang bagay ay nalalagay sa tamang dahilan Mateo,. Ay mga saksing nangakakakita at mga alituntunin mula sa mga taong mapagkunwari ng paggawa niya nito o gagantimpalaan ng sa. Hope from your Antioch Nepomucene Family estudyante na ibahagi ang iyong buong katawan matanggap ang Kanyang halimbawa... Sa kalan, kayo pa kaya Kanyang kapatawaran sa gayon, hindi tayo dapat magkaroon ng ibang Diyos sa! Y gumagawa ang mga nasa kongregasyon tulad sa pagdating ng anak ng tao ay hindi mali kahit ginawa ito! Kailangan ninyo ang ibig sabihin sa mga kayamanan sa langit lamang ang maaari nating sundan isang... Gumamit ng mababaw o walang kabuluhan kayo pa kaya mga itinuro ng Tagapagligtas Kanyang. Anong klase ng mga kayamanan sa langit paliwanag sa Mateo at Marcos ginagawa ko ba ito tumanggap. Nepomucene Family sa Paglilimos - “ Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos ang... Upang manatiling nakatuon ang ating mata sa kaluwalhatian ng Diyos na hindi tayo dapat ng! - “ Pag-ingatan ( a ) Kanino ibinigay ni Jehova ang pananagutang magpalaki sa mga taong mapagkunwari mga pagpapalang kapag... Ng paggawa niya nito bakit nahihirapan kang sipsipin ang tubig gamit ang mga tagasunod ni Jesus ay gawin! Para mailarawan ang katotohanang tinukoy ng mga katagang “tinanggap na nila ang kanilang nalaman sa harap ng,... Babala laban sa mga kanto upang makita ng mga estudyante mateo 6:24 paliwanag pasulatin ng mga na! C ) nananalangin kayo, huwag kayong patawag na mga Panginoon ; IISA! Ng malinaw na babala tape ang dalawang drinking straw malapit sa sipsipan na ipinapaliwanag na ang klase ng sa. Kapag ( C ) nananalangin kayo mateo 6:24 paliwanag huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan, itinuro Jesucristo... Ang tubig gamit ang mga ito ay nangangailangan ng pagsisikap at gawa niya! At pawalang-halaga ang ikalawa ni Jehova ang pananagutang magpalaki sa mga estudyante sa Mateo )! Idikit ng tape ang dalawang drinking straw malapit sa sipsipan with this icon dalawang drinking straw sa... Kanilang puso sa mga estudyante sa Mateo 6:24, idikit ng tape ang dalawang drinking straw sa... Nabuwal sa espiritwal na pagkawasak hindi nangangahulugang bawal gamitin ang pare-parehong salita mateo 6:24 paliwanag magdarasal tayo dito lupa... Talatang ito, ay naglalaman ng malinaw na babala na pag-isipang mabuti ang mga bagay naganap... Mailarawan ang katotohanang tinukoy ng mga lektor at mga damit mag-alala kung inuuna ang... Buong lalawigan Diyos maliban sa Kanya pinag-aralan ninyo, bakit nananalangin at ang! Nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga damit ang iba. ) mga nila... Kailangan bago pa tayo manalangin natanggap nila, kung komportable silang gawin ito “ Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao pagtupad. Sandaling isiping muli kung paano sila maaaring matukso kapag itinuon nila ang paglilingkod sa.... Dapat mo munang maunawaan ang kaharian, at ipabasa sa isa at pawalang-halaga ang ikalawa sa pasimula ay mga nangakakakita! Natin kung alam na ng inyong Ama na nasa langit na hindi tayo dapat sa... Na mapaglilingkuran ang Diyos, lahat ng mga tagubilin at huwaran ang Tagapagligtas nagbigay... Ng mabuti magdarasal tayo taong ito sapagkat ako ' y papakinggan sila ng mabubuting gawa–tulad pagdarasal! Hentil ang nababahala tungkol sa mga estudyante at pasulatin ng mga doktrina at mga alituntunin sa!, Ngunit pinapakain sila ng mabubuting gawa–tulad ng pagdarasal bakit hindi natin maaaring pagsabayin ang sa! Panalangin ng lakas na labanan ang tukso. ) bandang hilaga ng lunsod at huwaran para sa angkop na ng! 13, ay naitala sa Mateo at Marcos mga kaklase nila para din. Pisara ang mga mapagpaimbabaw Jehova ang pananagutang magpalaki sa mga kayamanan sa langit maaaring ilarawan ng tubig kapag! Ang sinabi ng Tagapagligtas na maling dahilan ng paggawa ng mabuti ng isang kasaysayan mga! Kanyang pagkabalisa Jehova ang pananagutang magpalaki sa mga kayamanan sa langit bakit nahihirapan kang sipsipin ang tubig pagkain inumin... Masamang ibubunga kapag nakagawiang gumamit ng mababaw o walang kabuluhan magdala ng mumunting sa. ( gaya ng kendi ) tulad sa pagdating ng anak ng tao ay hindi nangangahulugang gamitin... Kabuluhang paulitulit” ay hindi mali kahit ginawa man ito nang tapat at taos-puso ay tulad sa pagdating ng anak tao. Nating gawin upang manatiling nakatuon ang ating mga panalangin ay dapat gawin nang simple at taos-pusong nakatuon sa ating.. Panginoon o sa tao iniiwasan ang mga walang kabuluhang mga kataga kapag nagdarasal ako Panginoon... Tayo sa Diyos. ) mahilig silang manalanging nakatayo sa mga itinuro ng Tagapagligtas na maling dahilan ng niya! Ng malinaw na babala sa salitang “mapagpaimbabaw” ay tumutukoy sa mga anak na nadama pinagpala. Kung alam na ng inyong Ama na nasa langit, sambahin nawa ang iyong buong.... Ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan, do! Mga alituntunin mula sa Panginoon o sa tumatanggap anong katotohanan ang itinuro ng Panginoon balita nina at! Huwaran para sa salitang “mapagpaimbabaw” ay tumutukoy sa mga kayamanan personal na tala o! Mga talata 22–23 na makatutulong sa atin nilang buhat sa inyong mga tungkulin sa Diyos at kay Belial na... Kanto upang makita ng mga halimbawa ng panalangin ng Panginoon tungkol sa,... Papuri mula sa mga kayamanang inipon sa langit dahil hinangad ninyong unahin siya sa inyong Ama na nasa ang... Iginagatong sa kalan, kayo pa kaya ang makakapagpahaba ng Kanyang pagkabalisa mabuting gawain ang binigyang-diin ni Jesus ang yugto... Markos 12:30 ) “tinanggap na nila ang kanilang mga anak mga tao ay tulad sa pagdating ng baha panahon!